Uw spirituele webwinkel met liefde verzorgd

Wilde tijm olie

€ 14,75
  • Inhoud: 10ml
  • Gebruik: Verdamp deze olie in een aromabrander of voeg enkele druppels toe aan een bad- of massageolie.
  • Waarschuwing: Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag geschikte handschoenen. Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bij contact met de huid of ogen: met weer water en zeep wassen. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Ontvlambare vloeistof en damp.